"Твоят час"

"Твоят час"

"Твоят час"

През учебната 2016/2017 училището започна работа по проект BG05M20P001 - 2.004 - 0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" - "Твоят час" - фаза 1, финансиран от Оперативна програма "
Наука и образование за интелигентен разтеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.