Бюджет на ОУ"Христо Ботев",с.Ореш

Бюджет на ОУ"Христо Ботев",с.Ореш

Бюджет и тримесечни  отчети за изпълнението му за: 2019 година

Бюджет и тримесечни отчети за изпълнението му за 2020 година

Бюджет и тримесечни отчети за изпълнението му за 2021 година

Бюджет и тримесечни  отчети за изпълнението му за: 2022 година

Бюджет и тримесечни отчети за изпълнението му за: 2023 година